Hårderup 12:11 Hårderupsgården (avregistrerat nummer)

Adress Fårakroksvägen 15
Aktuell period 1955 - 1967
Areal 54,7750 hektar
Ursprung Hårderup 12:1 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 32:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1955 vid en avstyckning från Hårderup 12:1. Säljare är Kunglig Majt och Kronan och köpare av fastigheten är William och Gunnel Andreasson. Fastigheten överförd till Hårderup 32:1.

 

 

 

 

 

Källa: Svenska gods och gårdar, 1937

Bilden till höger texten här nedanför fanns med i boken Svenska Gods och gårdar som utkom 1937.

Postadress: Vollsjö
Telefon: 29

Areal: Totalt 54 har, därav 38 åker, 16 betesmark. Tax.-v. 47 000. Jordart: grusmylla. Mangårdsbyggnad uppförd under 1800-talet. Ekonomibyggnader uppförd 1845. 5 hästar, 1 föl, 15 kor, 25 ungdjur, 40 svin samt höns. Gården arrenderas sedan 1934. Ägare 1937 var staten. Arrendator är Emil Igelström, född 30 april 1888. Son till Mårten Igelström och hans hustru Anna född Andersson. Gift med Anna, född Johansson. Barn: Anna-Lisa 23. Ägaren har genomgått 6 månaders kurs i Tomelilla lantmannaskola, 4 månaders kurs i Södra Sveriges Språk- och handelsinstitut. Bokhållare på större gårdar.

Hårderup 12

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden här ovanför är tagen ur boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och bilden publicerades tillsammans med följande text:
“Areal 54 hektar, varav 35 hektar åker, 19 hektar betesmark, mulljord på grusbotten. Tax.-v. 110 000. Djur 12 kor, 30 ungdjur, 100 svin, 25 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under eternittak, 7 rum, 2 förstugor, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård moderniserad 1935, sten och timmer under eternittak. Traktordrift (2 st). Nuvarande arrende tillträddes 1947 efter Erik Jönsson. Arrendator lantbrukare Villiam Andreasson född 29 november 1921, son till Andreas Persson och Kerstin född Fredriksson, gift med Gunnel, född Svensson 10 december 1921, dotter till August Svensson och Hilda, född Jönsson. Barn: Birgitta född 1946, Christa född 1948, Per Håkan född 1952, Jan-Lennart född 1956.”

SCB, Jordbruksräkningen 1944

Hårderup 12:11

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten Hårderup 12:11, Hårderupsgården ägdes av Kungl. Majt och Kronan och brukades av Nils Erik Jönsson. Gården omfattade totalt 54 hektar varav 40 hektar var åkermark, 4 hektar skogsmark samt ca 10 hektar ängsmark. All åkermark var täckdikade med tegelrör. Det fanns en gödselstad byggd av sten. Man investerat i sju olika jordbruksmaskiner samt att man hade en traktor. Vatten och avlopp fans indraget boningshuset samt att vatten var indraget i stallarna. Elektricitet fanns indraget för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 mars 1962 - Kurt Månsson och Maj-Britt Månsson (köp)
21 mars 1959 - 19 mars 1962 Curt William Andreasson och Asta Linnea Gunnel Andreasson, född Svensson (köp)
- 21 mars 1959 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)

Övrigt

Fårakroksvägen 15
Hårderup 32:1 Hårderupsgården (Hårderups boställe)

Ägare                                                                        År                         Kommentar
Patron Anders Persson                                            1886–1932           Ägare
Olof Björk
Emil Igelström                                                          1936-1943           Arrendator
Erik och Margit Jönsson                                            1943-1953          Arrendator
William Andreasson ohh Gunnel                               1953-1963
Kurt och Maj-Britt Månsson                                       1962/63
Jan Månsson                                                                                        Son till Kurt och Maj-Britt
Göran och Gunnel Åkerblom                                    2000-                   Äger marken
Albert Nils Magnus Olin och Sara Erica Maria Hedberg 2016             Äger byggnaderna

Det fanns tre boställe i Hårderup. Två av dem, nr 7 pistolsmedsboställe och nr 9 hovsmedsboställe brann ner 1831. Dessutom brann nr 8 ett kronorusthåll ner vid samma tillfälle. Det kvarvarande bostället, nr 5, var ett fanjunkareboställe. Det ursprungliga nr 5-bostället låg något öster om där bostället ligger nu. Boställena ägdes av staten och de som bodde där var befäl som hade det som lön att bo och bruka dem.
Patron Anders Persson kom i ekonomiskt obestånd i samband med Krügerkraschen.
Olof Björk, som hade fordringar på patron Persson, tog en tid över gården.
Emil Igelström hade, sedan han lämnade arrendet, åkeriet i Vollsjö som efter honom drevs vidare av svärsonen.
Erik och Margit Jönsson hade dottern Ann-Christin.
Ev friköptes William Andreasson ohh Gunnel bostället från staten.
Till bostället hörde några torp, de båda fastigheter som har infartsväg mittemot Mossahuset, Ragnar Jöns och Holmqvists samt ett rivet hus däremellan.
Hårderups boställe ägde också torpen Hårderups nygård och uthusen och förra bostaden till Kvists i Skumparp (ej boningshuset) samt ”torparens” i Hårderup, numera Bertil Perssons.
Hårderups boställes mark användes en tid som betesförening där bönderna kunde släppa sina kor på bete. Betesföreningen omfattade över 100 tunnland mark som arrenderades av kronan. Magnus Olsson Hårderup 2:6 och Alfred Nilsson på Steneberg var aktiva för bildandet av betesföreningen. Var och en som släppte djur betalade per djur. Ån delade betesmarken i två delar. Även folk långväga ifrån släppte djur där. En person som bodde i Lille-Gunnars fastighet (Hårderup 16:1) hade till uppgift att driva ihop djuren efter var och en ägare för mjölkning två gånger per dag. Djuren var märkta i klövarna så man kunde se vems djur det var. Ernst Larsson (Hårderup 28:1) var tillsyningsman för betesföreningen. Han var även senare,vaktmästare på Frenningebadet.
Bostället nr 9 låg där stathuset, som byggdes efter branden, låg, alltså nära ån väster om Hårderupsgården, norr om Fårakroksvägen. Stathuset innehöll fyra lägenheter. Lägenheterna hade trädgård på andra sidan vägen. Stathuset revs 1933 inkl uthusen som hörde till det som brann ner 1933. Nytt stathus byggdes på andra sidan vägen. Detta stathus är också rivet år 2004. Till boställe nr 9 hörde torp Nymans och ruinen väster därom, samt rivet hus mellan Nymans och ruinen.
Kurt och Maj-Britt Månsson var de sista lantbrukarna på gården.Sonen Jan startade Jan Månssons Maskinstation på gården.
Källa: Starrarpsgruppen.

Bilder