Starrarp 3:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1834 – 36. Fastigheten omfattade 1/4 mantal vid det laga skiftet 1836 och var ett skatterusthåll som ägdes av Pehr Swensson och har erhållit fastigheten med kvarboenderätt

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1893 skedde en hemmansklyvning då fastigheten delades i fem delar
med beteckningarna Starrarp 3:10, 3:11, 3:12, 3:13 och 3:14.
Följande nya fastigheter bildades:

A          3:10          äges av Nils Persson
B          3:11          äges av omyndige Sven Persson
C          3:12          äges av Anna Nilsson
D          3:13          äges av Per Nilsson
E          3:14           äges av Nils Nilsson

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan här till höger från omkring 1910 ses områdena nr 25 och 26 tillhöra den ursprungliga fastigheten Starrarp 3:2 men som delades 1893. På den ekonomiska kartan här under är de beteckningar som gällde 1975 då kartan gjordes.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här ses även en satellitbild i nutid över den aktuella fastigheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder