Starrarp 3:6 (aktuellt nummer)

Adress Sniberupsvägen 75-30
Aktuell period 1836 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp nr 3

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som gjordes 1836 utav markerna som tillhör Starrarp. Starrarp 3:6 tillhörande marker är markerade med Ce på kartan ovan. Fastigheten omfattar 1/32 mantal och är ett skatterusthåll som äges av Måns Nilsson som erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

 

Starrarp 3:6

Källa: Gods och Gårdar ca 1937

Bilden till höger var införd i boken “Svensk gods och gårdar” som utkom 1937 tillsammans med följande text:

Postadress:         Vollsjö                                                                                                                    Telefon:              18 Bjälkhult

Areal: Totalt 22 har, därav 20 åker, 2 skog. Tax.-v. 28 800. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten samt något mossjord. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1875. Ekonomibyggnad uppförd några år senare. Kreatursbesättning i medeltal: 3 hästar, 13 kor, 8 ungdjur, 30 svin samt 70 höns. Gården tillhört släkten sedan 1879. Ägare är Nils Johansson född 8 april 1877. Son till Johan Andersson och hans hustru Anna Persson från Bjärröd. Gift med Hilda Ohlsson, dotter till förre ägaren Ola Isaksson och hans hustru Bengta född Ohlsson. Barn: Johan Olof född 1912. Ägaren nämndeman, ordförande i
pensionsnämnden, överförmyndare, nämndsledamot i Färs och Frosta Brandförsäkringsförening m m.

Starrarp 3:6

Källa: Svensk gods och gårdar ca 1944

Bilden var införd i boken “Svensk gods och gårdar” i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress::           Vollsjö                                                                                                                  Telefon:                   18 Bjälkhult

“Areal: Totalt 21 hektar, därav 19 åker, 2 skogs- och betesmark. Tax.-v. 30200. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1875, renoverad av nuvarande ägare. Stall uppförd 1936, loge på 1880-talet. 3 hästar, 2 unghästar, 12 kor, 7 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin, 75 höns. Gården till släkten 1872 genom köp av O Isaksson, gift med Bengta född Olsson. Nuvarande ägare tillträdde 1905. Ägare: Nils Johansson född 8 april 1877. Son till Joh. Andersson (född 8 april 1837, död 1917) och hans hustru Anna Persson (född 1841, död 1915). Gift med Hilda Olsson född 1883, död 1913. Barn: Johan Olof född 1912. Ägaren är ordförande i pensionsnämnden, överförmyndare m m.”

Starrarp 3 6

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden till höger var införd i boken “Skånes bebyggelse” del 1, i mitten av 1950-talet och med följande text:

Postadress:                Vollsjö                                                                                                              Telefon:                      Hörby 42018

“Areal: 21,2 hektar, varav 19 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 59100. Djur: 2 hästar, 10 kor, 7 ungdjur, 20 svin, 30 – 40 höns. Mangårdsbyggnad av tegel under tegeltak, 6 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård av tegel under eternittak. Gården i släktens ägo sedan 1870 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1954. Ägare: Hemmansägare Olof Johansson, född 20 februari 1912, son till Nils Johansson och Hilda, född Olsson.”

Källa: kartbild.com

Ursprungligen var fastigheten Starrarp 3:6 det område som på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger har nummer 27. Under senare tid införlivades fastigheterna Starrarp 1:15 och 2:4 och bildade dagens fastighet Starrarp 3:6.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här ses en satellitbild över den aktuella fastigheten.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1982 - Jan Erik Olof Johansson (köp)
6 november 1979 - 1 mars 1982 Jan-Erik Olof Johansson och Gull-Britt Nilsson (köp)
30 juli 1972 - 6 november 1979 Nils Allan Johansson och Ulla Irene Solvig Johansson, född Hansson (bouppteckning)
2 januari 1954 - 30 juli 1972 Johan Olof Johansson (köp)
30 augusti 1913 - 2 januari 1954 Nils Johansson och Johan Olof Johansson (arvsskifte)
20 november 1901 - 30 augusti 1913 Nils Johansson och Hilda Olsdotter (arv)
20 november 1901 - 3 mars 1905 Dödsbodelägarna efter Ola Isaksson (bouppteckning)
10 mars 1879 - 20 november 1901 Ola Isaksson och Bengta Olsdotter
15 maj 1866 - 10 mars 1879 Jöns Olsson och Ingar Månsdotter
1836 - Måns Nilsson och Kjerstena Persdotter

Övrigt

Sniberupsvägen 75-30
Ägare                                                       År                          Kommentar
Måns Nilsson ohh Kjersti Pehrsdotter
Jöns Olsson ohh Ingar Månsdotter         1864                      Ingar dotter till Måns o Kjersti. Köpeskilling 5000 riksdaler riksmynt
Ola Isaksson och Bengta Olsdotter        1871                      Köpeskilling 9166 riksdaler och 67 öre
Jöns Mårtensson-Frid                                                           Arrendator
Nils Johansson och Hilda                       1905                      Hilda dotter till Ola o Bengta
Olof Johansson                                      1954                      Son till Nils och Hilda
Allan Johansson och Ulla                       1972                     Allan son till Nils Johansson och Anna Nilsson. Anna var syster till Elof murare.
Jan-Erik Johansson                                1979 –                   Son till Allan och Ulla

Jöns Olsson flyttade efter det att gården sålts till Björkeröd.

Ola Isaksson var från Bjälkhult. Ola Isaksson köpte till 9 tunnland jord av Pehr Larsson del av Starrarp 1 för 6150 kronor år 1877. År 1878 köper Ola Isaksson hemmandet nr 1 Starrarp för 4000 kronor av Pehr Larsson och Elna Månsson. Ola Isaksson avled 13 mars 1900. Ola och Bengtas dotter Hilda var 17 år när fadern dog. Hilda friade till Anders Nilsson (Starrarp 3:10), men fick antagligen nej eftersom Anders gifte sig med Hilma från Bregnahult och Hilda med Nils Johansson från Bjerröd. Hilda avled 1913 då sonen Olof bara var 1 år.

När Ola Isakssons hustru Bengta Olsdotter år 1905 säljer gården till Nils Johansson och dottern Hilda skrevs följande undantagskontrakt:
Emot att jag denna dag till min dotter Hilda Ohlsson och hennes tillämnade make åbosonen Nils Johansson från Bjerröd försålt mina ägande fastigheter, skattehusthållshemmanen no 1 1/80 mantal, no 2 13/256 mantal och no 3 1/64 mantal Starrarp har jag därvid förbehållit följande årliga undanhållsförmåner att till mig utgöras av hemmanens innehafvare i min lifstid.
Till bostad förbehålles 2 rum med kök som äro belägna på östra längans norra gafvel, hvilka af ägaren i godt skick utvändigt underhålles.

Af årets gröda lämnas hvarje år den 1ste oktober 100 kilogram råg och 1ste april 100 kilogram råg samt 3 hektoliter potatis allt af bästa beskaffenhet äfvensom rättighet att för eget behof under sommar och höst upptaga i ägarens potatisland.
I media af december lämnas 5 kilogram färskt fläsk och i media af februari 20 kilogram rökat fläsk.
Hvarje dag lämnas 1 liter söt nysilad mjölk samt hvarje månad 10 stycken ägg och ½ kilogram smör.
Hvarje år senast den 1ste oktober lämnas 100 hektoliter torf och 4 kubikmeter bränsle som sågas och hugges jemte torfven i hus inbäres.
Alla varor skola vara af bästa beskaffehet och förbehålles dessutom tillträde till trädgård gårdsplan och bakugn
Starrarp den 3dje mars 1905
Bengta Olsdotter

Jöns Mårtensson-Frid var arrendator. Jöns Mårtensson-Frid köpte Sjököpsgården. Sonen Olof Frid köpte Bregnahult. Olof Frids fru Julia var syster till Olof Jönssons fru Edit i Karl-Agnes ställe Starrarp 1.

Hilding Ekberg var dräng hos Nils Johansson. Han bytte dräng med Otto Persson i Rönås där Olof Andersson arbetade.

Källa: Starrarpsgruppen

 

Bilder