Hårderup 5:1, Torp 6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Aktuell period - 14 april 1932
Areal 5,7140 hektar
Ursprung Hårderup 5:1
Nya nummer Hårderup 12:5

Beskrivning

Arealen till till torpet omfattar ägorutor 82 – 89 med 5,7140 hektar med en arrendeavgift om 225 kr per år samt 3 mansdagsverke årligen på egen kost mot ersättning efter i orten gängse pris.”

Källa: Lantmäteriet

I samma rapport skriver Domänverket följande om torpet:
”Egofigurerna nr 82 – 89 om 5,71.40 hektar åker och tomt, grus och sandmylla på grusbotten, föder 1 häst, 2 kor, 1 kviga, 2 – 5 gödsvin, bebyggt med två i vinkel sammanvinglade gamla korsvirkeslängor i dåligt skick, använda som uthus, brandförsäkrade för 500 kr, saknar bostadshus, årlig avgäld 155 kr jämte dagsverksskyldighet om 10 mans- och 10 kvinnodagsverken för en ersättning om respektive kr 1:50 och kr 1:00 per dag, ränta å dikningskostnad kr 1:08, innehavare sedan år 1901 Nils Hansson, född år 1855, vilken själv äger en med boningshus bebyggd tomt i omedelbar närhet.”

 

 

Fastigheten såldes av staten den 14 april 1932 med lagfart den 9 mars 1934 och omfattade 9,62 hektar och skiljer sig ytmässigt en del sedan fastigheten var arrendetorp. Fastigheten fick beteckningen Hårderup 12:5.

Idag har fastigheten beteckningen Skumparp 1:16.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
- 14 april 1932 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)
ca 1925 - 14 april 1932 Elof Nilsson och Karin Nilsson
1901 - Nils Hansson och Boel Larsdotter
1852 ? – 1901 Arrendator Pehr Enevåldsson och Bengta Olsdotter

Bilder