Hårderup 5:1, Torp 5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Aktuell period - 14 april 1932
Areal 11,0480 hektar
Ursprung Hårderup 5:1
Nya nummer Hårderup 12:6

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Kartan här till höger visar området där torpet var beläget. Kartan som är från 1880 visar ett torp
i vinkel samt att markerna omfattar områdena 16, 17, 22 – 31 samt en del av skogsmarkerna i
område nr 36.

 

 

 

 

Arealen till torpet 1918 omfattar följande arealer på kartan här under:

69 Åker 1,2800 ha
70 Tomt 0,1200 ha
71 Åker 1,3850 ha
72 Åker 0,1520 ha
73 Åker 0,6620 ha
74 Åker 0,2220 ha
75 Åker 0,2570 ha
76 Åker 1,5650 ha
77 Åker 0,7600 ha
78 Åker 0,6750 ha
79 Betesmark, ek
80 Åker 1,2850 ha
81 Betesmark

1918 skriver Domänstyrelsen i en rapport följande om torpet:
“Till torpet hör ägofigurerna 69 – 81 samt 50 om 11,0480 ha samt östra hälften av nr 49. Arrendet är 440 kr för året jämte 3 mans och 2 kvinnodagsverke årligen på egen kost mot ersättning efter i orten gängse priser.”

Källa: Lantmäteriet

I samma rapport skrivs även följande om torpet:
“Ägofigurerna nr 69 – 81 om 8,3630 hektar åker och tomt samt 1,4570 hektar betesmark skog, grus- och sandmylla på grus. Föder 1 arbetshäst, 1 unghäst, 2 kor, 2 ungnöt och 2 gödsvin, bebyggt med en större länga innehållande boningsrum, stall och loge samt ett mindre ekonomihus, brandförsäkrad för 1700 kr. Årlig avgäld 206 kr jämte 10 mans- och 10 kvinnodagsverken för en ersättning av respektive kr 1:50 och kr 1:00 per dag, ränta å dikningskostnaden kr 22:27; innehavare sedan år 1914 Martin Mårtensson förr 1885.”

 

 

 

 

Källa: Sydsvenska Dagbladet 21 september 1889

Här en en artikel från Sydsvenska om en brand i Anders Andersson torp.

Bilder