Välj en sida

Hårderup 5:1, Torp 2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 228-15
Aktuell period 1836 - 1932
Areal 5,1050 ha
Ursprung Hårderup 5:1
Nya nummer Hårderup 12:7

Beskrivning

Torpet äges av Kunglig Majt och Kronan och utarrenderas till olika brukare och deras familjer.

Källa Lantmäteriet

Dessa bilder kommer från protokollet efter en arealavmätning som gjordes 1897 och som visar vilka område som brukades av torparen Nils Svensson.

Källa Lantmäteriet

 

 

Källa: Lantmäteriet

Torpet består av tre område som på kartan här ovanför har följande ägonummer:
66 åker 0,1280 ha
67 tomt 0,0370 ha
68 åker 4,9400 ha

Totalt 5,1050 ha

Till torpet hörde även den västra halvan av område 49 som från början var ett eget torp. 1918 skriver Domänstyrelsen i en rapport följande om torpet:

“Till torpet hör ägofigurerna 66 – 68 om 5,1390 ha jämte nr 48 samt västra hälften av nr 49. Arrendet är 330 kr för året jämte 3 mans och 2 kvinnodagsverken årligen på egen kost mot ersättning efter i orten gängse pris.”

I samma rapport skrivs även följande om torpet:
“Egofigurerna nr 66 – 68 om 5,13.90 hektar åker och tomt, grusmylla på lerblandad grus, föder 1 häst, 2 kor, 1 kviga, 1 modersugga och 2 gödsvin bebyggt med boningshus och 2 uthus, alla väl underhållna, brandförsäkrade för 1000 kr, årlig avgäld 138 kr jämte 10 mans-dagsverken och 10 kvinnodagsverken för en ersättning av respektive kr 1:50 och kr 1:00 pr dag. Ränta å dikningskostnaden kr 18,94; Innehavare sedan år 1905 Johan Larsson född 1875.”

Torpet såldes av kronan 1932 med lagfart den 9 mars 1934 och då bildades fastigheten Hårderup 12:7 vilken omfattade 9,9 hektar mark. 5,105 hektar från torp ”2” och resterande del från granntorpet vars mark delades upp mellan tre torp.

1951 den 23 oktober bildades fastigheten Hårderup 20:1 vilket var en sammanslagning av fastigheterna Hårderup 12:7 och ett samfällt område på 0,15 hektar som gränsar till gårdens ägor i sydväst. Idag ingår fastigheten som en del i Hårderup 2:6 som ägs av Sven Åkerblom.

Källa: kartbild.se

På den häradsekonomiska kartan här till höger från omkring 1910 ses torpet och dess mark med ett “b” och ligger strax sydost om Hårderups mosse. Här under ses en flygbild från omkring 1960 över fastigheten som nu har beteckningen 20:1. Man kan också se märken i marken öster om torpet där det har legat ännu ett torp som förstördes i en eldsvåda.

Källa: kartbild.se

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Arrendatorer till Hårderup 5 och 7, torp “2”
1926 - 1 maj 1939 Arrendator Nils Anton Nilsson och Anny Ingeborg Håkansson Nils och Anny köper loss fastigheten från Kronan den 14 april 1932 och får den nya beteckningen Hårderup 12:7.
1922 – 1925 Emil Mauritz Magnusson och Olga Bernhardina Larsson
1921 - 1922 Arrendator Emma Kvist
1905 - 1921 Arrendator Johan Larsson och Emma Kvist
9 oktober 1901 – 26 juli 1908 Arrendator Anders Nilsson och Kerstin Persson / Ingrid Charlotta Andersson
3 april 1890 - 1902 Arrendator Nils Svensson och Anna Andersson

Bilder